ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2558
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2558
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการdot กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

More...

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) โดยคุณครูสมใจ  สุอังคะวาทิน ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ รณรงค์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียน และชาวชุมชนวัดบ้านนา 

More...

        โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียงประจำปี 2558  สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา ในระหว่าง วันที่ 1-5  กรกฎาคม 2558 

More...

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

More...

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2558 

More...
โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230