ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ

           ปีการศึกษา 2562 มีการจัดตั้งชุมนุมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. ชุมนุมส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ
    สู่ความเป็นเลิศ
  1. ชุมนุมผ้ากลายร่าง   1. ชุมนุมฝึกเขียนเรียนภาษา
2. ชุมนุมฝึกอ่าน ฝึกเขียน   2. ชุมนุมสนุกคิดนักวิทย์น้อย   2. ชุมนุม Art for kids 
3. ชุมนุมรักษ์แผนไทย   3. ชุมนุมศิลป์พาเพลิน   3. ชุมนุมคณิตคิดสนุก
4. ชุมนุมคลินิกเสมารักา์   4. ชุมนุมคลินิกเสมารักษ์   4. ชุมนุมดนตรีไทย
5. ชุมนุมดนตรีไทย   5. ชุมนุมดนตรีไทย   5. ชุมนุมดนตรีสากล
6. ชุมนุมดนตรีสากล   ุ6. ชุมนุมดนตรีสากล   6. ชุมนุมรู้ตื่น ชื่นธรรม
7. ชุมนุมรู้ตื่น ชื่นธรรม   7. ชุมนุมรู้ตื่น ชื่นธรรม   7. ชุมนุมเพื่อนนักอ่าน
8. ชุมนุมหนูน้อยหัดอ่าน   8. ชุมนุมหนูน้อยรักการอ่าน   8. ชุมนุมธรรมะหรรษา
9. ชุมนุมธรรมะหรรษา   9. ชุมนุมธรรมะหรรษา    9. ชุมนุมตะกร้อ ฟุตบอล
10. ชุมนุมตะกร้อ ฟุตบอล   10. ชุมุนุมตะกร้อ ฟุตบอล    
         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. ชุมนุมอนุรักษ์ความเป็นไทย   1. ชุมนุมเกษตรพอเพียงยุค 4.0    1. ชุมนุมจิตอาสาวันสำคัญ
2. ชุมนุมภาษาไทยในเสียงเพลง   2. ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย    2. ชุมนุมคณิตหรรษา
3. ชุมนุมขยับกายขยายชีวา    3. ชุมนุม A Math    3. ชุมนุม English is fun
4. ชุมนุมดนตรีไทย   4. ชุมนุมดนตรีไทย     4. ชุมนุมดนตรีไทย
5. ชุมนุมดนตรีสากล   5. ชุมนุมดนตรีสากล     5. ชุมนุมดนตรีสากล
6. ชุมนุมอ่าน คิด วิเคราะห์   6. ชุมนุมประดิษฐ์ประดอย    6. ชุมนุมเย็บปักถักร้อย
7. ชุมนุมธรรมะหรรษา   7. ชุมนุมธรรมะหรรษา    7. ชุมนุมธรรมะหรรษา
8. ชุมนุมวรรณคดีในคอมพิวเตอร์   8. ชุมนุมวรรณคดีในคอมพิวเตอร์    8. ชุมนุมวรรณคดีในคอมพิเวอตอร์
9. ชุมนุมตะกร้อ ฟุตบอล   9. ชุมนุมตะกร้อ ฟุตบอล    9. ชุมนุมขยะเพิ่มมูลค่า
         

         ชุมนุมนอกเวลาเรียน                  เวลา15.30 น. - 17.30 น.     ชุมนุมดนตรีเพื่อประชาชน / ชุมนุมดนตรีไทยโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม