ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตป้องกันได้

ช่ือเรื่องที่ศึกษา    รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                            เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตป้องกันได้

ผู้รายงาน              นางพัฒนี  สมจิตร
โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

                                        การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสรประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตป้องกันได้ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตป้องกันได้ กลุ่มประชากรที่ศึกษาเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 38 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตป้องกันได้ ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยการหาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที่ (t-test) และวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต E1 / E2 คือ 86.57/85.25 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตป้องกันได้ ทำให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อของเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต โดยอยู่ในระดับมาก (X = 4.69 , S.D. = 0.0.14 )
สื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดี ชีวีปลอดโรคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว16101 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จังหวัดชลบุรี
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการศึกษาการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหาร articleโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม