ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ

ชื่อรายงาน     การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้
                    วัฏจักรการสืบเสาะ

ผู้รายงาน       นางสาวนุสรา  แซ่ฟู

ปีการศึกษา     2560

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก ปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ และเพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จำนวน 32 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ซึ่งได้มาโดยการการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดำเนินการทดลองเป็นเวลา 10 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย 1) กิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ 2) แบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 3) แบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์

               ผลการสร้างและใช้เครื่องมือ ปรากฏผลดังต่อไปนี้
               1. การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และจำแนกรายทักษะมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้น ทุกทักษะ อยู่ในระดับดีมาก 3 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการสื่อสาร ทักษะการลงความเห็น และอยู่ในระดับดี 1 ทักษะ คือ ทักษะการจำแนกประเภท เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการ ทดลอง พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
               2. จิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วัฏจักร การสืบเสาะภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

               ข้อเสนอแนะ
               1. การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในระดับสูงมากขึ้น มีความกระตือรือร้นขณะทำกิจกรรมและลงข้อสรุปได้ด้วย ตนเองดังนั้นครูจึงกำหนดกิจกรรมให้น่าสนใจ ท้าทาย ความสนใจของเด็กปฐมวัย
               2. หลังจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ เด็กปฐมวัยมีจิตวิทยาศาสตร์ ด้านความสนใจใฝ่รู้ ด้านความรับผิดชอบและด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับดี ดังนั้นครูควรเสริมสร้าง จิตวิทยาศาสตร์โดยใช้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น

 
สื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตป้องกันได้
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดี ชีวีปลอดโรคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว16101 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จังหวัดชลบุรี
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการศึกษาการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหาร articleโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม