ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2560
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2560
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนวัดบ้านนา มีชื่อเต็มว่า "รงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)" เนื่องจากพระอธิการฟิน อินทวโส (หลวงปู่ฟิน) เจ้าอาวาสวัดบ้านนาในขณะนั้น (พ.ศ. 2477) เป็นผู้ริเริ่มชักชวนชาวบ้านนาร่วมกันสร้างอาคารเรียนขึ้นเป็นอาคารเอกเทศถาวรจากเดิมที่ใช้ศาลาวัดบ้านนาเป็นที่เรียน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2477 ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บนพื้นที่ของวัดบ้านนา ประมาณ 2 ไร่ 10 ตารางวา มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหารเจริญสติ) 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง สำนักงานธนาคารขยะ 1 หลัง ห้องสุขา 3 หลัง  และอาคารอาหารว่างพอเพียง 1 หลัง  และห้องครัว 2 หลัง

      โรงเรียนอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับการบริจาค จากทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

      โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูประจำการ 26 คน พนักงานราชการ 4 คน พนักงานจ้างตามภาระกิจ 8 คน (สังกัดศูนย์เด็กเล็ก) ครูจ้างสอน 2 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 คน นักการภารโรงชั่วคราว 1 คน

 

ปรัชญาโรงเรียน
การศึกษาสร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์

 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดบ้านนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ชีวิตพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

 

เป้าหมาย
1. นักเรียนทุกช่วงชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีทั่วหน้า ห่างไกลยาเสพติด
3. มีชีวิตที่พอเพียง ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
4. อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
5. บ้าน วัด โรงเรียน มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น

 

พันธกิจ
      จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดระบบดูแลสุขภาพกายและจิต ส่งเสริมวิถีชีวิตพอเพียง
สนับสนุนด้านการกีฬา จัดสิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

 

คำขวัญประจำโรงเรียน
เรียนดี รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 

สีประจำโรงเรียน
สีเหลิอง -.แดง

 

   

เฟื่องฟ้า
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ดอกบัว
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
มะม่วง
ผลไม้ประจำโรงเรียน

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230