ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2560
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2560
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


ปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2560

ปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ   ประจำปีการศึกษา 2560

2-14 พฤษภาคม 2560

เปิดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560

9 พฤษภาคม 2560

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

 15 พฤษภาคม 2560

เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2560

1-25 มิถุนายน 2560

เยี่ยมบ้านนักเรียน

8 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครูประจำปี

26-30 มิถุนายน 2560

ปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน

1-5 กรกฎาคม 2560

ปฏิบัติธรรมสำหรับครู บุคลากร และชุมชน

7 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา / เข้าพรรษา
27 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

11 สิงหาคม 2560

พิธีถวายพระพร / กิจกรรมวันแม่ / กิจกรรม Big Cleaning Day 

15-18 สิงหาคม 2560 สัปดาห์วิชาการ /เทศกาลบ้านนักวิทยาศาสต์น้อยระดับปฐมวัย
 28-31 สิงหาคม 2560 สัปดาห์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

4-8 กันยายน 2560

สัปดาห์กีฬาสี 

25-29 กันยายน 2560

สอบภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1/2560

2-4 ตุลาคม 2560

สอบภาคทฤษฎี ภาคเรียนที่ 1/2560

10 ตุลาคม 2560 พิธีเกษียณอายุราชการ
11-31 ตุลาคม 2560 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
30-31 ตุลาคม 2560 เปิดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

1 พฤศจิกายน 2560

เปิดเรียนวันแรกประจำภาคเรียนที่ 2/2560

3 พฤศิจกายน 2560

กิจกรรมลอยกระทง

14 พฤศิจกายน 2560 ประชุมผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560
4 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันพ่อ/กิจกรรมเรียนรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
18-20 ธันวาคม 2560 ปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน (มจร.)
21-23 ธันวาคม 2560 ปฏิบัติธรรมสำหรับครูและบุคลากร (มจร.)

12 มกราคม 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 /ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียน

 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6
26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2561 สอบภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2/2560
  7-9 มีนาคม 2561 สอบภาคทฤษฎี ภาคเรียนที่ 2/2560
12-13 มีนาคม 2561 ปิดกล่องชอร์กนักเรียน
 15 มีนาคม 2561 ตลาดนัดวิชาการ

 25 มีนาคม-3 เมษายน 25ุ61

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

31 มีนาคม 2561

พิธีอำลาครู-คืนศิษย์

2 เมษายน 25ุ61

พิธีถวายพระพร / ประชุมผู้ปกครอง / ประกาศผลสอบ / จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี

6 เมษายน 2561

ปิดทำการประจำปีการศึกษา  2560

      หมายเหตุ : ปฏิทินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางรายการเพื่อความเหมาะสม

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230