ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


ปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562

ปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ   ประจำปีการศึกษา 2562

1 พฤษภาคม 2562

เปิดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  / บวชเนกขัมมะ

10 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง  ปีการศึกษา 2562
11 - 12 พฤษภาคม 2562 อบรมทบทวนการเรียนการสอนวิชาลูกเสือฯ

13 พฤษภาคม 2562

ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ

15 พฤษภาคม 2562

เปิดเรียนวันแรก  ปีการศึกษา 2562

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

เยี่ยมบ้านนักเรียน

13 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครูประจำปี

1-5 กรกฎาคม 2562

ปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน  ครู  บุคลากร  และชุมชน

12 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา / เข้าพรรษา /
 26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

9 สิงหาคม 2562

พิธีถวายพระพร / กิจกรรมวันแม่ / กิจกรรม Big Cleaning Day 

13 - 16 สิงหาคม 2562 สัปดาห์วิชาการ /เทศกาลบ้านนักวิทยาศาสต์น้อยระดับปฐมวัย

19 - 23 สิงหาคม 2562

สัปดาห์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

2 - 5 กันยายน 2562

สัปดาห์กีฬาสี 

30 กันยายน 2562 จัดงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครู

1 - 4  ตุลาคม 2562

สอบภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1/2562

7 - 9 ตุลาคม 2562

สอบภาคทฤษฎี ภาคเรียนที่ 1/2562

11-31 ตุลาคม 2562 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
28 - 31 ตุลาคม 2562 เปิดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
29 ตุลาคม 2562 เจ้าภาพกฐินวัดสุธรรมวิปัสสนา  จังหวัดสกลนคร

1 พฤศจิกายน 2562

เปิดเรียนวันแรกประจำภาคเรียนที่ 2/2562

11 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมลอยกระทง
13 พฤศิจกายน 2562 ประชุมผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562
4 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันพ่อ/กิจกรรมเรียนรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
9 - 11 ธันวาคม 2562 ปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน (มจร.)
11 - 13 ธันวาคม 2562 ปฏิบัติธรรมสำหรับครูและบุคลากร (มจร.)

10 มกราคม 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

11 กุมภาพันธ์ 2563 ตลาดนัดวิชาการ
2 - 6 มีนาคม 2563 สอบภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2/2562
9 - 11 มีนาคม 2563 สอบภาคทฤษฎี ภาคเรียนที่ 2/2562
12 - 17 มีนาคม 2563 กิจกรรมซ่อม - เสริม
13 มีนาคม 2563 วันรับประทานมะม่วงพร้อมกันทั้งโรงเรียน
16 - 17 มีนาคม 2563 ปิดกล่องชอล์กนักเรียน
17 มีนาคม 2563 เปิดเรียนวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/2562

25 มีนาคม - 3 เมษายน 2563

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

31 มีนาคม 2563

พิธีอำลาครูคืนศิษย์

2 เมษายน 2563

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / ประชุมผู้ปกครอง / ประกาศผลสอบ

3 เมษายน 2563 สามเณรลาสิกขาบท / สรงน้ำพระ  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

9 เมษายน 2563

สรงน้ำพระ  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ / ปิดทำการประจำปีการศึกษา  2562

      หมายเหตุ : ปฏิทินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางรายการเพื่อความเหมาะสม

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม