ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2559
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2559
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


โครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2559

     โครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดบ้านนา ประจำปีการศึกษา 2559    

 

     ระดับชั้นปฐมวัย     

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.

หนูน้อยสุขภาพดี

นางลำเพย  อุตรัศมี

นางสาวรุ่งฟ้า  รุ่งเกลี้ยง

2.

เรียนรู้อยู่อย่างชาวพุทธ

นางสาวพิยดา  พุทธตรัส

นางสาวสุภาพร  ทองล้น

3.

ศิลปินน้อย

นางสาวสุพรรณี สำเภารอด

นางสาวรุ่งฟ้า รุ่งเกลี้ยง

4.

เรียนรู้สู่สังคม

 นางกนกอร จิตร์บรรจง

นางสาวสุนิษา  ถนอมรอด

5.

สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ชุมชน

 นางสาวพิยดา  พุทธตรัส

นางสาวสุภาพร  ทองล้น

6.

หนูน้อยหัวใจ 5ส

 นางสาวสุพรรณี สำเภารอด

นางสุภัตรา  ก๋าสมุทร์

7.

สมองใสปัญญาเลิศ

 นางนุสรา  แซ่ฟู

นางสาวสุกานดา  พลายแก้ว

8.

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นางสาวนุสรา   แซ่ฟู

นางสาวบุรัสกร  เพศสุวรรณ์

9.

พัฒนาครูสู่ผู้เรียน

 นางสาวอภัสรา    จิ๋วสุข

นางสุภัตรา  ก๋าสมุทร์

10. นิเทศภายในหัวใจพัฒนา  นางสาวอัมพร บำรุงผล
11. สนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัย

 นางสาวนุสรา   แซ่ฟู

นางสาวสุกานดา   พลายแก้ว

12. ระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย

 นางภารวี    กาญจนประภาส

นางสาวบุรัสกร  เพศสุวรรณ์

13. เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

 นางกนกอร   จิตร์บรจง

นางสาวสุนิษา  ถนอมรอด

  

     ระดับชั้นประถมศึกษา     
กลุ่ม 1 งานวิชาการ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีธนเกียรติ์

2. นิเทศภายใน นางสาวอัมพร  บำรุงผล
3. ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศ นางสาวอำไพ  พัดทอง
4. หนูน้อยนักคิด นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด
5. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน นางธันยภรณ์  อ้นมี
6. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ
7. ส่งเสริมวิชาการ นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
8. ส่งเสริมห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ นางสาวยุวรี  ศิริธัญญาลักษณ์
9. การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
10. พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ
11. พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ นางสาวพิชญาภรณ์  ศรีบริบูรณ์
12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนร่วม นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม
13.   สื่อและนวัตกรรม  นางสาวชลัมพร  แรงเขตกิจ
 14.  สารสนเทศ  นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
 15.  แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง  นายปรีชา   ขอกรดสำโรง
16.   กีฬา  นางสาวพสุ   สว่างสังวาลย์
17.   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นางสาวดลพัฒน์   หุ่นสม
18.   คุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง  นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
19. ลูกเสือ-เนตรนารี นางสาวพสุ   สว่างสังวาลย์
20. สื่อบริการ นางสาวธิดารัตน์  บุญมี

 

กลุ่ม 2 งานงบประมาณ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
1. จัดซื้อจัดหาซ่อมแซมวัสดุคุรุภัณฑ์   นางสาวศรีรัศม์   ปั้้นน้อย

 

กลุ่ม 3 งานบุคคล

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1. บำรุงขวัญบุคลากร นางสาวอัมพร  บำรุงผล
 2. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

นางสาวยุวรี   ศิริธัญญาลักษณ์

 

กลุ่ม 4 งานบริหารทั่วไป

 ลำัดับ ชื่อโครงการ  ผู้รับผิดชอบ 
 1. ประชาธิปไตยสร้างวินัยพัฒนาผู้เรียน นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
 2. วันสำคัญสัมพันธ์ชุมชน นางดวงใจ  อยู่สุข
3. สัมพันธ์ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางประนอม  ประกอบผล 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน นางสาวเกศรา  แสนใจยา
5. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน นางสาวมลฤดี  คังคายะ
6.  สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน นางสาวนิตยา  คุรุพันธ์
7.  5ส เสริมสร้างชีวิตสู่เยาวชนอย่างยั่งยืน นางสาวพัทธ์ธีรา  มงคล
8. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางฐิติมา  นาครัตนะ
9. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
10. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต"ด้วยกิจกรรมโรงเรียนสุจริต นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
11. โรงเรียนรักษาศีล 5 นางธันยภรณ์  อ้นมี
12. สถานศึกษาสีขาว นางนฤมล   เอื้อการณ์
13. โภชนาการในโรงเรียน นางพัฒนี  สมจิตร

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230