ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


โครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562

     โครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดบ้านนา ประจำปีการศึกษา 2561    

 

     ระดับชั้นปฐมวัย     

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.

หนูน้อยสุขภาพดี

นางลำเพย  อุตรัศมี

2.

เรียนรู้อยู่อย่างชาวพุทธ

นางสาวพิยดา  พุทธตรัส

3.

ศิลปินน้อย

นางวาสนา  ศรีแสง

4.

เรียนรู้สู่สังคม

นางสาวกนกอร  ศรีประเสริฐ

5.

สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ชุมชน                                                                 

นางภัทราพร  สุขศรี

6.

หนูน้อยหัวใจ 5ส

นางสาวสุพรรณี  สำเภารอด
นางสาวสุกานดา  พลายแก้ว

7.

สมองใสปัญญาเลิศ

นางสาวนุสรา  แซ่ฟู

8.

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นางสาวนุสรา   แซ่ฟู

9.

พัฒนาครูสู่ผู้เรียน

นางสาวสุนิษา  ถนอมรอด
10. นิเทศภายในหัวใจพัฒนา

นางสาวอัมพร บำรุงผล
นางสาวพิชญา  เสาะสืบงาม

11. สนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัย

นางภารวี  กาญจนประภาส

12. ระบบประกันคุณภาพภายในปฐมวัย

นางสาวพิชญา  เสาะสืบงาม
นางภารวี  กาญจนประภาส

13. เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

 นางสาวสันทนีย์  หงษ์ทอง

14. สารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวสุวารินทร์  พุฒเภา

  

     ระดับชั้นประถมศึกษา     
กลุ่ม 1 งานวิชาการ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.

นิเทศภายใน

นางสาวอัมพร  บำรุงผล

2. ยกระดับสุขภาวะโรงเรียนเป็นฐานกาศึกษา นางสาวอัมพร  บำรุงผล
3. ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีธนเกียรติ์
4. ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศ นางสาวอำไพ  พัดทอง
5. 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน นางอภิญญา  อยู่สุข
6. แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง นายปรีชา   ขอกรดสำโรง
7. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน นายสามารถ  บังคม
8. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล นางสาวณัฐวรรณ  โสดา
9. ส่งเสริมวิชาการ นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
10. ส่งเสริมห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ นางสาวยุวรี  ศิริธัญญาลักษณ์
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรวม    นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
12. พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ นางสาวจันทิมา  เวชภัณฑ์
13. พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ นางสาวยุพาพร  พลขันธ์
14. กีฬา นางสาวพสุ   สว่างสังวาลย์
15.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นางนฤมล  เอื้อการณ์
 16. ลูกเสือ-เนตรนารี นางสาวพสุ   สว่างสังวาลย์
 17. สื่อและนวัตกรรม นางสาวธิดารัตน์  บุญมี
18.  สื่อบริการ นางสาวแพรวนภา  มาเผือก
19.  คุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง นายอัครเดช  แสงอ่อน
20.  ดนตรีไทย นางสาวชลัมพร  แรงเขตกิจ
21. สารสนเทศ นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
22. เด็กไทยใส่ใจค่านิยม 12 ประการ นางสาวขวัญชนก  ดาวหาง

 

กลุ่ม 2 งานงบประมาณ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
1. จัดซื้อจัดหาซ่อมแซมวัสดุคุรุภัณฑ์                                                              นางสาวนภาวรรณ  ทองเม

 

กลุ่ม 3 งานบุคคล

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1. บำรุงขวัญบุคลากร                                                                                    นางสาวอัมพร  บำรุงผล
 2. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

นางสาวยุวรี   ศิริธัญญาลักษณ์

 

กลุ่ม 4 งานบริหารทั่วไป

 ลำัดับ ชื่อโครงการ  ผู้รับผิดชอบ 
 1. ประชาธิปไตยสร้างวินัยพัฒนาผู้เรียน นางสาวณัฐวรรณ  โสดา
 2. วันสำคัญสัมพันธ์ชุมชน นางดวงใจ  อยู่สุข
3. สัมพันธ์ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางพิไลวรรณ  หนูสะพลี
4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน นางสาวเกศรา  แสนใจยา
5. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน นานสามารถ  บังคม
6.  สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน นางสาวนิตยา  คุรุพันธุ์
7.  5ส เสริมสร้างชีวิตสู่เยาวชนอย่างยั่งยืน นางสาวพัทธ์ธีรา  มงคล
8. ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน นางฐิติมา  นาครัตนะ
9. โภชนาการในโรงเรียน นางพัฒนี  สมจิตร
10. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นางสาวพัทธ์ธีรา  มงคล
11. โรงเรียนรักษาศีล 5 นางสาววนิดา  คำลอย
12. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต"ด้วยกิจกรรมโรงเรียนสุจริต นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
13. สถานศึกษาสีขาว นางสาวสุพัตรา  อยู่ยงค์
14. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
15. โรงเรียนคำพ่อสอน นางสาวณิชนันทน์  วันนา

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม