ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2557
bulletปฏิทินโรงเรียนและตารางการศึกษาดูงาน
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2556
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


โครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2556

     โครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดบ้านนา ประจำปีการศึกษา 2556    

 

     ระดับชั้นปฐมวัย     

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.

สมองใสปัญญาเลิศ

นางสาวนุสรา  แซ่ฟู

2.

ครอบครัวหนูน้อยแข็งแรง

นางลำเพย  อุตรัศมี

3.

หนูน้อยหัวใจ 5ส

นางสุกานดา พลายแก้ว

4.

สืบสานวัฒนธรรม สัมพันธ์ชุมชน

นางสาวรุ่งฟ้า  รุ่งเกลี้ยง

5.

เรียนรู้สู่ความเป็นไทย

นางสาวอภัสรา  จิ๋วสุข

6.

พัฒนาห้องเรียนอาคารเรียนปฐมวัย

นางสาวนันทิญา  ค้องรัมย์

7.

เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

นางสาวกิ่งแก้ว  บรรยงค์

8.

เรียนรู้สู่โลกกว้าง

นางสาวสุพัตรา  อยู่ยงค์

9.

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นางสาวนุสรา  แซ่ฟู

10. คุณธรรมนำความรู้ นางสาวนิตยา  วรรณคำ

  

     ระดับชั้นประถมศึกษา     
กลุ่ม 1 งานวิชาการ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.

นิเทศภายใน

นางสาวอัมพร  บำรุงผล

2. ส่งเสริมวิชาการ นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
3. จัดทำแผนการจัดการศึกษาเน้นสังคม นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเน้นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนร่วม นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
5. บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน นางธันยภรณ์  อ้นมี
6. สื่อการเรียนการสอนและสื่อบริการ นางสาว
7. จากห้องสี่เหลี่ยมสู่ขอบฟ้าแห่งความรู้ นางสาวพรทิพย์  มากบุญ
8. ส่งเสริมห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ นางสาวยุวรี  ศิริธัญญาลักษณ์
9. ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
10. ลูกเสือ-เนตรนารี นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์

 

 

กลุ่ม 2 งานงบประมาณ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
1. จัดซื้อจัดหาซ่อมแซมวัสดุคุรุภัณฑ์   นางมีนา  สุ่มมาตย์ 

 

กลุ่ม 3 งานบุคคล

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
 1. บำรุงขวัญบุคลากร

นางสาวอัมพร  บำรุงผล

 

กลุ่ม 4 งานบริหารทั่วไป
งานกิจการนักเรียน

 ลำัดับ ชื่อโครงการ  ผู้รับผิดชอบ 
 1. คุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
 2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
3. กีฬา นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
5. ประชาธิปไตยสร้างวินัยพัฒนา
ผู้เรียน
 นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
6.  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน นางสาวเกศรา  แสนใจยา
7.  สหกรณ์ร้านค้่าโรงเรียน นางประนอม  ประกอบผล 
 8. 5ส เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน  นางสาวยุวรี  ศิริธัญญาลักษณ์ 

 

กลุ่ม 4 งานบริหารทั่วไป
งานธุรการ

 ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
 1. สารสนเทศ นางสาวธิดารัตน์  บุญมี

 

กลุ่ม 4 งานบริหารทั่วไป
งานอาคารสถานที่

 ลำดับ ชื่อโครงการ  ผู้รับผิดชอบ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่(ภูมิทัศน์) นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
 2. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นางเพียงพร  ศิราภัย

 

กลุ่ม 4 งานบริหารทั่วไป
งานสร้างความสัมพันธ์ชุมชน

ลำดับ  ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
 1. ดนตรีเพื่อประชาชน นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
 2. วันสำคัญสัมพันธ์ชุมชน นางดวงใจ  อยู่สุข

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230