ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2560
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2560
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


โครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2560

     โครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดบ้านนา ประจำปีการศึกษา 2560    

 

     ระดับชั้นปฐมวัย     

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.

หนูน้อยสุขภาพดี

นางลำเพย  อุตรัศมี

นางสุภัตรา  ก๋าสมุทร

2.

เรียนรู้อยู่อย่างชาวพุทธ

นางสาวพิยดา  พุทธตรัส

นางสาวสุภาพร  ทองล้น

3.

ศิลปินน้อย

นางสาวสันทนีย์  หงษ์ทอง

นางสาวสุภาพร  ทองล้น

4.

เรียนรู้สู่สังคม

 นางกนกอร  จิตร์บรรจง

นางสาวสุนิษา  ถนอมรอด

5.

สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ชุมชน

 นางสาวพิชญา  เสาะสืบงาม

นางสาวรุ่งฟ้า  รุ่งเกลี้ยง

6.

หนูน้อยหัวใจ 5ส

 นางสาวสุพรรณี สำเภารอด

นางสาวสุกานดา  พลายแก้ว

7.

สมองใสปัญญาเลิศ

 นางนุสรา  แซ่ฟู

นางสาวสุกานดา  พลายแก้ว

8.

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นางสาวนุสรา   แซ่ฟู

นางสาวบุรัสกร  เพศสุวรรณ์

9.

พัฒนาครูสู่ผู้เรียน

 นางสาวอภัสรา    จิ๋วสุข

นางสุภัตรา  ก๋าสมุทร์

10. นิเทศภายในหัวใจพัฒนา

 นางสาวอัมพร บำรุงผล

นางภารวี  กาญจนประภาส

11. สนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัย

 นางสาวนุสรา   แซ่ฟู

นางสาวบุรัสกร  เพศสวรรณ์

12. ระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย

 นางภารวี    กาญจนประภาส

นางสาวพิชญา  เสาะสืบงาม

13. เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

นางสาวสันทนีย์  หงษ์ทอง

นางสาวสุนิษา  ถนอมรอด

14.

สารสนเทศแหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางอุสา  สิริโภคาสาธุกิจ

นางสาวสุนิษา  ถนอมรอด

  

     ระดับชั้นประถมศึกษา     
กลุ่ม 1 งานวิชาการ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.

นิเทศภายใน

นางสาวอัมพร  บำรุงผล

2. ยกระดับสุขภาวะโรงเรียนเป็นฐานกาศึกษา นางสาวอัมพร  บำรุงผล
3. ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีธนเกียรติ์
4. ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศ นางสาวอำไพ  พัดทอง
5. หนูน้อยนักคิด นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด
6. แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง นายปรีชา   ขอกรดสำโรง
7. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน นางธันยภรณ์  อ้นมี
8. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ
9. ส่งเสริมวิชาการ นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
10. ส่งเสริมห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ นางสาวยุวรี  ศิริธัญญาลักษณ์
11. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
12. พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ นางสาวจุฑามาศ  ใยยอง
13. พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ นางสาวพิชญาภรณ์  ศรีบริบูรณ์
14. กีฬา นางสาวพสุ   สว่างสังวาลย์
15.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นางนฤมล  เอื้อการณ์
 16. ลูกเสือ-เนตรนารี นางสาวพสุ   สว่างสังวาลย์
 17. สื่อและนวัตกรรม นางสาวยุพาพร  พลขันธ์
18.  สื่อบริการ นางสาวธิดารัตน์  บุญมี
19.  คุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
20.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนร่วม นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม
21. สารสนเทศ นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข

 

กลุ่ม 2 งานงบประมาณ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
1. จัดซื้อจัดหาซ่อมแซมวัสดุคุรุภัณฑ์   นางสาวศรีรัศม์   ปั้้นน้อย

 

กลุ่ม 3 งานบุคคล

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1. บำรุงขวัญบุคลากร นางสาวอัมพร  บำรุงผล
 2. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

นางสาวยุวรี   ศิริธัญญาลักษณ์

 

กลุ่ม 4 งานบริหารทั่วไป

 ลำัดับ ชื่อโครงการ  ผู้รับผิดชอบ 
 1. ประชาธิปไตยสร้างวินัยพัฒนาผู้เรียน นางสาวณัฐวรรณ  โสดา
 2. วันสำคัญสัมพันธ์ชุมชน นางดวงใจ  อยู่สุข
3. สัมพันธ์ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน นางสาวเกศรา  แสนใจยา
5. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน นานสามารถ  บังคม
6.  สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน นางสาวนิตยา  คุรุพันธ์
7.  5ส เสริมสร้างชีวิตสู่เยาวชนอย่างยั่งยืน นางสาวพัทธ์ธีรา  มงคล
8. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางฐิติมา  นาครัตนะ
9. โภชนาการในโรงเรียน นางพัฒนี  สมจิตร
10. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
11. โรงเรียนรักษาศีล 5 นางสาวณิชนันท์  วันนา
12. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต"ด้วยกิจกรรมโรงเรียนสุจริต นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
13. สถานศึกษาสีขาว นางสาวสุพตรา  อยู่ยงค์

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230