ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2558
bulletปฏิทินโรงเรียนและตารางการศึกษาดูงาน
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2557
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


โครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2557

     โครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดบ้านนา ประจำปีการศึกษา 2557    

 

     ระดับชั้นปฐมวัย     

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.

หนูน้อยสุขภาพดี

นางสาวสุพัตรา  อยู่ยงค์

2.

คุณธรรมนำความรู้

นางเตือนใจ  ธนัทโสดาพงศ์

3.

ศิลปินน้อย

นางสาวรุ้งนภาพร  มโนรัตน์

4.

เรียนรู้สู่สังคม

นางสาวสุนิษา  ถนอมรอด

5.

สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวรุ่งฟ้า  รุ่งเกลี้ยง

6.

หนูน้อยหัวใจ 5ส

นางสาวนันทิญา  ภูตำนวน

7.

สมองใสปัญญาเลิศ

นางสาวนิตยา  วรรณคำ

8.

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นางสาวบุรัศกร  เพศสุวรรณ
นางสาวนุสรา  แซ่ฟู

9.

พัฒนาครูสู่ผู้เรียน

นางสาวอภัสรา  จิ๋วสุข

10. นิเทศภายในหัวใจพัฒนา นางสาวอัมพร  บำรุงผล
11. สนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัย

นางสาวนุสรา  แซ่ฟู

12. ระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย นางสาวนุสรา  แซ่ฟู
13. สารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวสุกานดา  พลายแก้ว
14. เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง นางกิ่งแก้ว  บรรยงค์
15. เรียนรู้อยู่อย่างชาวพุทธ นางลำเพย  อุตรัศมี
16. ยกระดับคุณภาพปฐมวัยตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา นางสาวพิยดา  พุทธตรัส

  

     ระดับชั้นประถมศึกษา     
กลุ่ม 1 งานวิชาการ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีธนเกียรติ์

2. นิเทศภายใน นางสาวอัมพร  บำรุงผล
3. ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศ นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
4. หนูน้อยนักคิด นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด
5. แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง นางสาวกรวลัย  ถนอมรอด
6. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน นางธันยภรณ์  อ้นมี
7. A and E Camp นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ
8. ส่งเสริมวิชาการ นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
9. ส่งเสริมห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ นางสาวยุวรี  ศิริธัญญาลักษณ์
10. การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
11. พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกีบ

 

กลุ่ม 2 งานงบประมาณ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
1. จัดซื้อจัดหาซ่อมแซมวัสดุคุรุภัณฑ์   นางมีนา  สุ่มมาตย์ 

 

กลุ่ม 3 งานบุคคล

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1. บำรุงขวัญบุคลากร นางสาวอัมพร  บำรุงผล
 2. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

นางอภิญญา

 

กลุ่ม 4 งานบริหารทั่วไป

 ลำัดับ ชื่อโครงการ  ผู้รับผิดชอบ 
 1. กีฬา นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
 2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
3. ประชาธิปไตยสร้างวินัยพัฒนาผู้เรียน นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
4. ลูกเสือ-เนตรนารี นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
5. วันสำคัญสัมพันธ์ชุมชน  นางดวงใจ  อยู่สุข
6.  สัมพันธ์ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางประนอม  ประกอบผล 
7.  ออมทรัพย์โรงเรียน  นางสาวเกศรา  แสนใจยา
8. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน นางสาวมลฤดี  คังคายะ
9. สื่อการเรียนรู้และสื่อบริการ นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ
10. สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน นางประนอม  ประกอบผล
11. 5ส เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชนที่ยั่งยืน นางสาวพัทธ์ธีรา  มงคล
12. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางพัฒนี  สมจิตร
13. สารสนเทศ นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
14. คุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
15. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ (ภูมิทัศน์) นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
 16.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนร่วม นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม 

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230