ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2560
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2560
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


โครงการดีกิจกรรมเด่น

    โครงการดีกิจกรรมเด่น ปี 2560    

 • โครงการส่งเสริมวิชาการ
 • โครงการยกระดับสุขภาวะโรงเรียนเป็นฐานการศึกษา
 • โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง
 • โครงการนิเทศภายใน
 • โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • โครงการ 5ส เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชนที่ยั่งยืน
 • โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • โครงการวันสำคัญสัมพันธ์ชุมชน
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศ 

     การดำเนินงานโครงการเด่น     

โครงการส่งเสริมวิชาการ

      จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาคิดวิเคราะห์ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่

 • ตลาดนัดวิชาการ
 • วันวิชาการ (แข่งขัน-ประกวดทักษะ/วิชาการ/บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
 • กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โครงการยกระดับสุขภาวะโรงเรียนเป็นฐานการศึกษา

 •   จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับภาวะที่เป็นสุขให้เกิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ มุ่งพัฒนาสติเป็นพื้นฐานสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดจนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง

 • จัดสภาพ / แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศในโรงเรียนให้ส่งเสริมการพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา)
 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการพุทธธรรม - กิจกรรมปฏิบัติธรรม - กิจกรรมตามรอยพระธุดงค์
 • ส่งเสริมให้ทุกคนดำเนินวิถีชีวิตชาวพุทธตามหลักไตรสิกขา และกินอยู่อย่างพอเพียง

โครงการนิเทศภายใน

 • ดำเนินการตามระบบกำกับ ติดตาม งานการเรียนการสอน และโครงการต่างๆ ในแผนปฏิบัติการโรงเรียน

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 • พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้สามารถนำข้อมูลจริงจากการเยี่ยมบ้านสู่การพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการตามสภาพจริง / ทุนการศึกษา / จัดการศึกษาเด็กพิเศษ
 • จัดระบบข้อมูล / เอกสารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

โครงการ 5ส เสริมสร้างสุขภาพคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน

 • โรงเรียนวัดบ้านนาได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ศูนย์เผยแพร่ 5ส โรงเรียนขอ ปตท.” แห่งแรกในภาคตะวันออกเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนและหน่วยงานอื่นจากทุกภูมิภาคในประเทศมาศึกษาดูงาน
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับ 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย
 • ร่วมกันกำหนดมาตรฐานความสะอาดและจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการปฏิบัติอย่างเป็นนิสัย

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 • จัดระบบบริการเรื่องสุขภาพตามมาตรฐาน “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร”
 • จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สนองต่อการส่งเสริมสุขภาพ
 • ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
 •  ดำเนินงานเฝ้าระวังโรคระบาดหรือโรคติดต่อที่เกิดขึ้น
 • การรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
 • การหลีกเลี่ยงและห่างไกลจากสิ่งเสพติด

โครงการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 • ดำเนินกิจกรรม “สำนักงานธนาคารขยะ”
 • จัดระบบการซื้อ-ขาย ขยะรีไซเคิล
 • จัดระบบ “การแยกขยะ”
 • ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ

โครงการวันสำคัญสัมพันธ์ชุมชน

 • ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมในชุมชน
 • มอบหมายให้ครูในพื้นที่ติดตามข่าวสารในชุมชน
 • ตั้งทีมงานของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

โครงการดนตรีเพื่อประชาชน

      อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ ดนตรีไทย และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการแสดงสู่สาธารณชน

 • วงดนตรีลูกทุ่งบ้านนา
 • ดุริยางค์
 • กลองยาว

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศ

 • อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ ดนตรีไทย และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการแสดงสู่สาธารณชน เช่น วงดนตรีลูกทุ่งบ้านนา ดุริยางค์ กลองยาว เป็นต้น

ประกันอุบัติเหตุช่วยลดภาระผู้ปกครอง

                ด้วยในปัจจุบันอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนั้นมีมากมายหลายประการ อีกทั้งทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม การระมัดระวังดูแลเป็นทางหนึ่งที่จะป้องกันหรือลดความรุนแรงลงได้ การประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนจึงเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่อาจต้องโชคร้ายประสบให้ได้รับการเยียวยาตามสมควร
                เบี้ยประกัน 300 บาท คุ้มครองตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560- 31 พฤษภาคม 2561

วงเงินคุ้มครอง

 • สูญเสียชีวิต / ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะกรมธรรม์อุบัติเหตุ 100,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท
 • เสียเงินจากการเจ็บป่วยทั่วไป 30,000 บาท
 • รักษาจากอุบัติเหตุเข้านอนโรงพยาบาลได้ค่าชดเชยวันละ 500 บาท 

     กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ     

ปีการศึกษา 2560  มีการจัดตั้งชุมนุมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นละ 1 ชุมนุม

 1. ป.1 ชุมนุมหนูน้อยรักการอ่าน
 2. ป.2 ชุมนุมศิลป์สร้างเสริมปัญญา
 3. ป.3 ฝึกเขียนเรียนภาษา
 4. ป.4 ชุมนุม Learnning by doing
 5. ป.5 ชุมนุมผักปลอดสารพิษ
 6. ป.6 ชุมนุม English is fun

ชุมนุมนอกเวลาเรียน

เวลา 15.30 น. -17.30 น. ชุมนุมดนตรีเพื่อประชาชนโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230