ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหาร article

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย     ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านนา 
                     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3

ชื่อผู้วิจัย
        นางสาวอัมพร  บำรุงผล

ปีการศึกษา    2549

ที่ปรึกษา        ดร. สุเทพ  ชิตยวงษ์

                     ดร. ทวีศิลป์  กุลนภาดล

                     ดร. อุทัย  ศิริภักดิ์

 

                     วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  จำนวน 397 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าคะแนนเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

                    ผลการวิจัย พบว่า

                    1.  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารโรงเรียนวัดบ้านนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

                    2.  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

                    3.  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านนา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

กิตติกรรมประกาศ

บทคัดย่อ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก(รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ)

ภาคผนวกข(แบบสอบถามเพื่อการวิจัย)
ประวัติย่อของผู้วิจัย
สื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตป้องกันได้
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดี ชีวีปลอดโรคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว16101 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จังหวัดชลบุรี
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการศึกษาการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม