ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


แผนกปฐมวัย

 

 

 

 

 

 

 

 

   การเรียนการสอน    

แผนกปฐมวัยเปิดการเรียนการสอน  3 ระดับชั้น คือ 

1.ระดับชั้นอนุบาล  3 ขวบ เปิดทำการสอน 3 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน รวม 90 คน
2.ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1 เปิดทำการสอน 3 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน รวม 90 คน
3.ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2 เปิดทำการสอน 3 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน รวม 90 คน

     โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 4 ขวบเป็นต้นไป  โดยเกณฑ์การรับนักเรียนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศโรงเรียนวัดบ้านนา  เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนแต่ละปีการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบประมาณกลางเดือนมกราคมของทุกปี

โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) มีแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยดังนี้
                1.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณาการทางด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติผ่านการเล่นของเด็ก กล่าวคือ มีการฝึกให้เด็กรู้จักการใช้มือ ฝึกการสังเกตทางกายและทางตา ให้รู้จักขนาด สี และลักษณะต่าง ๆ รอบตัว รู้จักสร้างและประดิษฐ์ของเล่นของใช้ ฝึกให้รู้จักระมัดระวังรักษาของเล่นของใช้ รู้จักเก็บของเมื่อเล่นเสร็จ เพื่อปลูกฝังนิสัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามจุดมุ่งหมายของกระบวนการ 5 ส 
                2.  จัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัย ความต้องการ ความสนใจ และระดับพัฒนาการของเด็ก โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
                3.  จัดประสบการณ์โดยการบูรณาการวิถีพุทธ โดยสร้างลักษณะนิสัยที่ดี สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เน้นการกิน อยู่ ดู ฟัง อย่างเหมาะสม ตามหลักปฏิบัติไตรสิกขา (ศีล สมาธิ และปัญญา)

                4.  จัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงโดยให้เด็กได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วกระตุ้นให้เด็กได้สะท้อนสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ออกมาเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เจตคติใหม่ ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ ๆ ในการจัดให้เด็กเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์นี้จัดโดยคำนึงถึงเวลา สถานที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้

   กิจกรรมหลัก    

 

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมเคลื่อนไหว

 

     เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อย่างอิสระตามจังหวะและการเลียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหว โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง การเล่าเรื่องราว การทำจังหวะและเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ มาประกอบการเคลื่อนไหวเพื่อให้ร่างกายของเด็กมีการเคลื่อนไหวอย่างประสานสัมพันธ์กัน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมสร้างสรรค์

     เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การทำกิจกรรมและการทำงานร่วมกันทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด สังเกต แก้ปัญหา ใช้เหตุผล และลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนโดยจัดกิจกรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง เล่านิทาน เล่นบทบาทสมมติ ร้องเพลง ท่องคำคล้องจอง ศึกษานอกสถานที่ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้

   เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่นการวาดภาพ การระบายสี การพิมพ์ภาพ การฉีกปะ การตัดปะ การร้อย รวมทั้งการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ทางศิลปะ

 

กิจกรรมเสรี

กิจกรรมกลางแจ้ง

     เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส ให้เด็กเล่นอิสระตามมุมเล่นมุมประสบการณ์หรือศูนย์การเรียน เช่น มุมบล็อก มุมเครื่องเล่นสัมผัส มุมหนังสือ มุมบ้าน โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นอย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของเด็ก

     เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียน เพื่อออกกำลังเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ ได้แก่ การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นทราย เล่นน้ำ การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา การเล่นการละเล่น

กิจกรรมเกมการศึกษา

 

     เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์ กติกาง่าย ๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง จำนวน  ประเภท และความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ ระยะ เช่น เกมจับคู่ แยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับ โดมิโน ลอตโต ภาพตัดต่อ ตัดตามแบบ เป็นต้น

 

 

     

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม