ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


ผลการศึกษาการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่องานวิจัย     ผลการศึกษาการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ชื่อผู้วิจัย        นางประนอม  ประกอบผล

                     การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อศึกษาผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
                     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี  เขต  3  จำนวน 40  คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  40  คน  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ด้านความมีวินัยในตนเองจำนวน  20  ข้อ  แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียน จำนวน  20  ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาความ   มีวินัยในตนเองของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( )      ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  ค่าสถิติ  ( t - test) เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  ผู้รายงานได้ดำเนินการโดย  บันทึกพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนและส่งแบบสอบถามให้ผู้ปกครองนักเรียนตอบ  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วจึงประชุมชี้แจงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้เวลา  16  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  1  กิจกรรม  กิจกรรมละ  2  ครั้ง  ครั้งละ  25  นาที  เมื่อครบ  16  สัปดาห์  ผู้รายงานบันทึกสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียน  ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามหลังการจัดกิจกรรม และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

                ผลการศึกษาพบว่า

                1. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                2. หลังการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับมาก  จากแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโดยครูและ นักเรียนมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด จากการตอบแบบสอบถามของผู้ปกครอง
                3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

บทคัดย่อ
สารบัญ  สารบัญตาราง 
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2  หลักการทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3  วิธีดำเนินการพัฒนา
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5  สรุปอภิปรายผลการพัฒนาและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ประวัติผู้วิจัย
สื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตป้องกันได้
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดี ชีวีปลอดโรคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว16101 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จังหวัดชลบุรี
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหาร articleโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม