ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2561
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2561
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


ทำเนียบบุคลากร

 

          ผู้บริหารโรงเรียน                                                                                                                                                      
     
  นางสาวอัมพร บำรุงผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา
 
     
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                                                                   
   
 นางสาวสุกานดา  พลายแก้ว
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ขวบ

นางสาวสุนิษา ถนอมรอด
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ขวบ / 2

 
     
          ระดับปฐมวัย                                                                                                                                                             
   
 นางสาวสุพรรณี  สำเภารอด
ครูประจำชั้น อ.1/1
 นางภัทรพร  สุขศรี
ครูประจำชั้น อ.1/1
นางสาวกนกอร  ศรีประเสริฐ
ครูประจำชั้น อ.1/2
     
นางอุสา  สิริโภคาสาธุกิจ
ครูประจำชั้น อ.1/2
นางสาวสันทนีย์  หงษ์ทอง
ครูประจำชั้น อ.2/1
นางลำเพย  อุตรัศมี
ครูประจำชั้น อ.2/2
     
 
 นางวาสนา  ศรีแสง
ครูประจำชั้น อ.2/3
นางภารวี  กาญจนประภาส
ครูประจำชั้น อ.3/1
นางอภิญญา  อยู่สุข
ครูประจำชั้น อ.3/2
     
     
  นางสาวพิยดา  พุทธตรัส
ครูประจำชั้น อ.3/3
นางสาวนุสรา  แซ่ฟู
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
ครูพิเศษปฐมวัย
 นางสาวพิชญา  เสาะสืบงาม
ครูพิเศษปฐมวัย  
 
 
          ระดับชั้น ป.1 - ป.3                                                                                                                                                     
      
 นางสาวอำไพ  พัดทอง
ครูประจำชั้น ป.1/1
นางสาวยุพาพร  พลขันธ์
ครูประจำชั้น ป.1/2
นางสาววนิดา  คำลอย
ครูประจำชั้น ป.1/3
     
   
  นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
ครูประจำชั้น ป.2/1
 นางสาวขวัญชนก  ดาวหาง
ครูประจำชั้น ป.2/2
นางพัฒนี  สมจิตร
ครูประจำชั้น ป.2/3  
     
 นางฐิติมา  นาครัตนะ
ครูประจำชั้น ป.3/1
นางสาวพัทธีรา  มงคล
ครูประจำชั้น ป.3/2
นางสาวพิชญาภรณ์  ศรีบริบูรณ์
ครูประจำชั้น ป.3/3
     
          ระดับชั้น ป.4 - ป.6                                                                                                                                                     
     
นางสาวณิชนันทน์ วันนา
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสาวเกศรา  แสนใจยา
ครูประจำชั้น ป.4/2

 นางสาวนิตยา  คุรุพันธุ์
ครูประจำชั้น ป.4/3
     
     
 นางธันยภรณ์  อ้นมี
ครูประจำชั้น ป.5/1
  นายปรีชา  ขอกรดสำโรง
ครูประจำชั้น ป.5/2
 นางสาวจันทิมา  เวชภัณฑ์
ครูประจำชั้น ป.5/3
     
   
นางดวงใจ  อยู่สุข
ครูประจำชั้น ป.6/1
 นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
ครูประจำชั้น ป.6/2

 นางสาวณัฐวรรณ  โสดา
ครูประจำชั้น ป.6/3

     
          ครูพิเศษ                                                                                                                                                                    
     
นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
หัวหน้างานวิชาการ
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
 นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
 นางสาวสุพัตรา  อยู่ยงค์
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
     
 นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม
ครูพิเศษสายชั้น ป.2
 นางสาวชลัมพร  แรงเขตกิจ
ครูพิเศษสายชั้น ป.2
 นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
     
 

นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
ครูพิเศษสายชั้น ป.3

นายจรัส  วงศ์ชนะ
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
นางสาวยุวรี  ศิรัธัญญาลักษณ์
หัวหน้างานบุคคล
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
     
นายอัครเดช  แสงอ่อน
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
นางสาวธิดารัตน์  บุญมี
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
นางนฤมล  เอื้อการณ์
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
     
 นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
  นางพิไลวรรณ  หนูสะพลี
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
 นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
     
     
 นายสามารถ  บังคม
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
   
     
          บุคลากรโรงเรียน                                                                                                                                                     
     
 นางสาวแพรวนภา  มาเผือก
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 นางนิภา  ดาราฉาย
แม่ครัวโรงเรียน
นางสุรินทร์  วรรณภักตร์
นักการภารโรงชั่วคราว 

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230