ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


ทำเนียบบุคลากร

 

          ผู้บริหารโรงเรียน                                                                                                                                                      
     
  นางนาถลดา  ใจเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา
 
     
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                                                                   
   
 นางสาวสุกานดา  พลายแก้ว
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ขวบ

นางสาวสุนิษา ถนอมรอด
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ขวบ

 
     
          ระดับปฐมวัย                                                                                                                                                             
 
 นางสาวสุพรรณี  สำเภารอด
ครูประจำชั้น อ.1/1
นางสาวกนกอร  ศรีประเสริฐ
ครูประจำชั้น อ.1/2
  นางสาวนุสรา  แซ่ฟู
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อ.1/3
     
นางภัทราพร  สุขศรี
ครูพิเศษสายชั้นอนุบาล 1
นางสาวสันทนีย์  หงษ์ทอง
ครูประจำชั้น อ.2/1
นางสาวพิชญา  เสาะสืบงาม
ครูประจำชั้น อ.2/2
     
 นางวาสนา  ศรีแสง
ครูประจำชั้น อ.2/3
นางลำเพย  อุตรัศมี
ครูประจำชั้น อ.2/4
นางภารวี  กาญจนประภาส
ครูประจำชั้น อ.3/1
     
 
 นางสาววิจิตตรา  พังทุย
ครูประจำชั้น อ.3/2
นางสาวพิยดา  พุทธตรัส
ครูประจำชั้น อ.3/3
 นางสาวสุวารินทร์  พุฒเภา
ครูประจำชั้น อ.3/4
     
          ระดับชั้น ป.1 - ป.3                                                                                                                                                     
    
 นางสาวธิดารัตน์  บุญมี
ครูประจำชั้น ป.1/1
นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
ครูประจำชั้น ป.1/2
นางสาวพรรณี  พงษ์เดชา
ครูประจำชั้น ป.1/3
     
   
  นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม
ครูประจำชั้น ป.2/1
 นางสาวขวัญชนก  ดาวหาง
ครูประจำชั้น ป.2/2
นางพัฒนี  สมจิตร
ครูประจำชั้น ป.2/3  
     
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิภรณ์  บุญเสท
ครูประจำชั้น ป.3/1
นางสาวพัทธ์ธีรา  มงคล
ครูประจำชั้น ป.3/2
นางสาววนิดา  คำลอย
ครูประจำชั้น ป.3/3
     
          ระดับชั้น ป.4 - ป.6                                                                                                                                                     
     
นางสาวอำไพ  พัดทอง
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสาวเกศรา  แสนใจยา
ครูประจำชั้น ป.4/2

 นางสาวยุพาพร  พลขันธ์
ครูประจำชั้น ป.4/3
     
   

 นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
ครูประจำชั้น ป.5/1

  นายปรีชา  ขอกรดสำโรง
ครูประจำชั้น ป.5/2
  นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
ครูประจำชั้น ป.5/3
     
   
นางดวงใจ  อยู่สุข
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ป.6/1
 นางสาวจันทิมา  เวชภัณฑ์
ครูประจำชั้น ป.6/2

 นางสาวณัฐวรรณ  โสดา
ครูประจำชั้น ป.6/3

     
          ครูพิเศษ                                                                                                                                                                    
   
นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
หัวหน้างานวิชาการ
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
 นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
 นางสาวชลัมพร  แรงเขตกิจ
ครูพิเศษสายชั้น ป.2
     
 
นายจรัส  วงศ์ชนะ
ครูพิเศษสายชั้น ป.2
 นางสาวสุพัตรา  อยู่ยงค์
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
 นางอภิญญา  อยู่สุข
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
     
 
 นางสาวสุุรีภรณ์  สมสกุล
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
นางสาวยุวรี  ศิรัธัญญาลักษณ์
หัวหน้างานบุคคล
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
นายสามารถ  บังคม
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
นางนฤมล  เอื้อการณ์
หัวหน้างานงบประมาณ
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
  นายอัครเดช  แสงอ่อน
ครูพิเศษสายชั้น ป.5 
นางพิไลวรรณ  หนูสะพลี
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
     
นางสาวเมสรี  สร้อยมาลี
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
 นางสาวณิชนันทน์  วันนา
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
     
          บุคลากรโรงเรียน                                                                                                                                                     
     
 นางสาวแพรวนภา  มาเผือก
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 นางนิภา  ดาราฉาย
แม่ครัวโรงเรียน
นางสุรินทร์  วรรณภักตร์
นักการภารโรงชั่วคราว 

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม