ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2560
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2560
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


ทำเนียบบุคลากร

 

          ผู้บริหารโรงเรียน                                                                                                                                                       
     
  นางสาวอัมพร บำรุงผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา
 
     
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                                                                   
   
 นางสาวสุภาพร  ทองล้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ขวบ / 1

นางสาวสุนิษา ถนอมรอด
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ขวบ / 2

นางสาวสุกานดา พลายแก้ว
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ขวบ /3
     
     
   นางสุภัตรา  ก๋าสมุทร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ขวบ /3
   
     
          ระดับปฐมวัย                                                                                                                                                             
   
 นางสาวพิยดา  พุทธตรัส
ครูประจำชั้น อ.1/1
 นางวาสนา  ศรีแสง
ครูประจำชั้น อ.1/2
นางสาวพิชญา  เสาะสืบงาม
ครูประจำชั้น อ.2/1
     
นางสาวสันทนีย์  หงษ์ทอง
ครูประจำชั้น อ.2/2
นางลำเพย  อุตรัศมี
ครูประจำชั้น อ.2/3
นางภารวี  กาญจนประภาส
ครูประจำชั้น อ.3/1
     
 
 นางสาวกนกอร  ศรีประเสริฐ
ครูประจำชั้น อ.3/2
นางสาวสุพรรณี  สำเภารอด
ครูประจำชั้น อ.3/3
นางสาวนุสรา  แซ่ฟู
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
ครูพิเศษปฐมวัย
     
     
  นางอุสา  สิริโภคาสาธุกิจ
ครูพิเศษปฐมวัย
 นางภัทราพร  สุขศรี
ครูพิเศษปฐมวัย 
 
 
 
             ระดับชั้น ป.1-3             
 
      
 นางสาวอำไพ  พัดทอง
ครูประจำชั้น ป.1/1
 นางสาวชลัมพร  แรงเขตกิจ
ครูประจำชั้น ป.1/1
นางสาวยุพาพร  พลขันธ์
ครูประจำชั้น ป.1/2
     
 

 นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
หัวหน้างานวิชาการ
ครูประจำชั้น ป.1/2

 นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม
ครูประจำชั้น ป.1/3
นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
ครูประจำชั้น ป.1/3 
     
     
 นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
ครูประจำชั้น ป.2/1
นางสาวขวัญชนก  ดาวหาง
ครูประจำชั้น ป.2/2
นางพัฒนี  สมจิตร
ครูประจำชั้น ป.2/3 
     
     
 นางฐิติมา  นาครัตนะ
ครูประจำชั้น ป.3/1
นางสาวพัทธีรา  มงคล
ครูประจำชั้น ป.3/2
นางอภิญญา  อยู่สุข 
ครูประจำชั้น ป.3/3
     
            ระดับชั้น ป.4-6             
     
นางสาวณิชนันทน์ วันนา
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสาวเกศรา  แสนใจยา
ครูประจำชั้น ป.4/2

 นางสาวนิตยา  คุรุพันธุ์
ครูประจำชั้น ป.4/3
     
     
 นางธันยภรณ์  อ้นมี
ครูประจำชั้น ป.5/1
  นายปรีชา  ขอกรดสำโรง
ครูประจำชั้น ป.5/2
 นางนฤมล  เอื้อการณ์
ครูประจำชั้น ป.5/3
     
   
นางดวงใจ  อยู่สุข
ครูประจำชั้น ป.6/1
 นางสาวพิมพ์ชญา  ปรีชาธนเกียรติ์
ครูประจำชั้น ป.6/2

 นางสาวณัฐวรรณ  โสดา
ครูประจำชั้น ป.6/3

            ครูพิเศษ               
     
 นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
ครูพิเศษช่วงชั้นที่ 1
นางสาวพิชญาภรณ์  ศรีบริบูรณ์
ครูพิเศษช่วงชั้นที่ 1
 นางสาวสุพัตรา  อยู่ยงค์
ครูพิเศษช่วงชั้นที่ 1
     
 

นายจรัส  วงศ์ชนะ
ครูพิเศษช่วงชั้นที่ 1

นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ
ครูพิเศษช่วงชั้นที่ 1
นางสาวยุวรี  ศิรัธัญญาลักษณ์
หัวหน้างานบุคคล
ครูพิเศษช่วงชั้นที่ 2
     
 นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
ครูพิเศษช่วงชั้นที่ 2
  นางสาวกรวลัย ถนอมรอด
ครูพิเศษช่วงชั้นที่ 2
 นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
ครูพิเศษช่วงชั้นที่ 2
     
   
 นายสามารถ  บังคม
ครูพิเศษช่วงชั้นที่ 2
 นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
ครูพิเศษช่วงชั้นที่ 2
นางพิไลวรรณ หนูสะพลี
ครูพิเศษช่วงชั้นที่ 2
     
   
นางสาวธิดารัตน์ บุญมี
ครูพิเศษช่วงชั้นที่ 2
   
          บุคลากรโรงเรียน             
     
 นางสาวแพรวนภา  มาเผือก
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 นางนิภา  ดาราฉาย
แม่ครัวโรงเรียน
นางสุรินทร์  วรรณภักตร์
นักการภารโรงชั่วคราว 

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230