ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


ประกาศรายชื่อนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันวันภาษาไทย

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

          ชนะเลิศการแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          

          เด็กหญิงศศิประภา  วันละดา          ชั้น ป.3/2

          ชนะเลิศการแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          

          เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษมสุข          ชั้น ป.4/3

          ชนะเลิศการแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          

          เด็กหญิงสุกัญญา  จินตนานนท์      ชั้น ป.5/3

          ชนะเลิศการแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          

          เด็กหญิงภคนันท์  รอดรัตน์             ชั้น ป.6/2

          ชนะเลิศการแข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว  ประเภทกลอนแปด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          

          เด็กหญิงอจลา  วัดจำนงค์              ชั้น ป.4/1

          ชนะเลิศการแข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว  ประเภทกลอนแปด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          

          เด็กชายพันนา  รัตพันธุ์                  ชั้น ป.5/1

          ชนะเลิศการแข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว  ประเภทกลอนแปด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          

          เด็กหญิงมนพร  คุณประชา            ชั้น ป.6/1

          ชนะเลิศการแข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว  ประเภทบทความ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          

          เด็กหญิงณัฐธิดา  งามเฉลียว        ชั้น ป.1/2

          ชนะเลิศการแข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว  ประเภทบทความ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2          

          เด็กหญิงกัลยากร  ลีลา                 ชั้น ป.2/1

          ชนะเลิศการแข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว  ประเภทบทความ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          

          เด็กหญิงโสวราพรรณ  สุขใจ         ชั้น ป.3/3

          ชนะเลิศการแข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว  ประเภทบทความ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          

          เด็กหญิงนลินธร  อินทร์รุกขา        ชั้น ป.4/3

          ชนะเลิศการแข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว  ประเภทบทความ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          

          เด็กหญิงจีระนันท์  บุญเพ็ง          ชั้น ป.5/3

          ชนะเลิศการแข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว  ประเภทบทความ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          

          เด็กชายจักรพรรดิ์  หีบไธสง       ชั้น ป.6/1

          ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          

          เด็กหญิงสุธิดา  ท่าคงคา             ชั้น ป.1/2

          ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2          

          เด็กหญิงหัสยา  สุขสมเจริญพร    ชั้น ป.2/1

          ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          

          เด็กหญิงอรภิญญา  อุบล             ชั้น ป.3/3

          ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          

          เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลาดฟั่น          ชั้น ป.4/2

          ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          

          เด็กหญิงชุติอร  ยุนกระโทก        ชั้น ป.5/3

          ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          

          เด็กหญิงอาทิตยา  โง่นแน่น        ชั้น ป.6/1

          ชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          

          เด็กหญิงขนิษตา  บุษดี               ชั้น ป.3/2

          ชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          

          เด็กชายชวิศ  สุดธรรมา               ชั้น ป.4/3

          ชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          

          เด็กหญิงสุธาศิณีย์  กระชั้น          ชั้น ป.5/1

          ชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          

          เด็กหญิงสวิชญา  ไร่ดี                 ชั้น ป.6/1

          ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          

          เด็กหญิงธนญา  บำรุงศิลป์          ชั้น ป.4/1

          เด็กหญิงจิตรลดา  สิงหธวัช         ชั้น ป.4/1

          ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          

          เด็กหญิงศุภนารี  โนนน้อย               ชั้น ป.5/3

          เด็กหญิงมนฑกานต์  จันทร์เกษม    ชั้น ป.5/3

          ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          

          เด็กชายอภิรักษ์  สุขศรี                ชั้น ป.6/1

          เด็กหญิงสวิชญา  ไร่ดี                 ชั้น ป.6/1

          ชนะเลิศการแข่งขันเขียนคำยาก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          

          เด็กหญิงณัฐธิดา  งามเฉลียว        ชั้น ป.1/2

          ชนะเลิศการแข่งขันเขียนคำยาก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2          

          เด็กชายธราธร  หุ่นสม                  ชั้น ป.2/2

          ชนะเลิศการแข่งขันเขียนคำยาก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          

          เด็กหญิงโสวราพรรณ  สุขใส        ชั้น ป.3/3

          ชนะเลิศการแข่งขันเขียนคำยาก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          

          เด็กหญิงปิยธิดา  ชื่นจิตต์            ชั้น ป.4/1

          ชนะเลิศการแข่งขันเขียนคำยาก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          

          เด็กหญิงธารน้ำ  ธงทอง              ชั้น ป.5/1

          ชนะเลิศการแข่งขันเขียนคำยาก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          

          เด็กหญิงกนกพร  ปลายเนิน         ชั้น ป.6/1

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564
การเปิดเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
แจ้งการเปิดเรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ป.2 - ป.6 ปีการศึกษา 2563
แจ้งกำหนดการประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2562 และการมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562
ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2562
เข้าค่ายปฏิบัติธรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกแม่บ้าน พ่อบ้าน
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน พ่อบ้าน
กำหนดการปิด - เปิดเรียน
กำหนดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากบัตรการกุศล
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กไทย
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับ ป.1
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
แจ้งกำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนประกาศเจตจำนงการบริหารโรงเรียน
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากบัตรการกุศล
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
ผลการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
แจ้งหยุดเรียนชั่วคราว(อ.1 - ป.6)
แจ้งหยุดเรียนชั่วคราว(อ.3 ขวบ)
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษา
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันวันแม่แห่งชาติ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กำหนดการปิดเรียนปีการศึกษา 2558 และเปิดเรียนปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น อ.3 ขวบ
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น อ.1 - ป.6
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลบัตรการกุศลเนื่องในวันเด็ก
แจ้งลำดับชุดการในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม