ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


ประกาศรายชื่อนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันวันแม่แห่งชาติ

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันเนื่องในวันแม่

ประจำปีการศึกษา 2559

 

1.     การแข่งขันระบายสี

ระดับชั้น ป.1        เด็กชายณัฐพัชร์  ขันทะเสน       ป.1/1

ระดับชั้น ป.2        เด็กหญิงวิกันดา  พานม            ป.2/1

2.     การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ระดับชั้น ป.3        เด็กหญิงอาภาศิริ  นาคนาก       ป.3/2

ระดับชั้น ป.4        เด็กชายจำรูญศักดิ์  คำไธสง       ป.4/1

ระดับชั้น ป.5        เด็กหญิงจีระนันท์  บุญเพ็ง        ป.5/3

ระดับชั้น ป.6        เด็กหญิงสาวิกา  โภคา             ป.6/1

3.     การแข่งขันเขียนเรียงความ

ระดับชั้น ป.4        เด็กชายจำรูญศักดิ์  คำไธสง      ป.4/1

ระดับชั้น ป.5        เด็กหญิงกณิกา  บุญปก           ป.5/2

ระดับชั้น ป.6        เด็กหญิงสวิชญา  ไร่ดี             ป.6/1

4.     การแข่งขันทำการ์ดอวยพร

ระดับชั้น ป.4        เด็กชายจำรูญศักดิ์  คำไธสง     ป.4/1

ระดับชั้น ป.5        เด็กหญิงปนัสญา  ประทุมวัน    ป.5/2

ระดับชั้น ป.6        เด็กหญิงสาวิกา  โภคา            ป.6/1

5.     การแข่งขันระบายสีภาพวันแม่

ระดับชั้น อ. 3 ขวบ         เด็กชายปริญญา  พลายแก้ว       อ.3 ขวบ/1

6.     การแข่งขันฉีก ปะ กระดาษ

ระดับชั้น อ.1         เด็กหญิงจริญญา  ฉลาดเลิศ               อ.1/3

7.     การแข่งขันการ์ดวันแม่

 

ระดับชั้น อ.2         เด็กหญิงธีระกานต์  อุ่นหะวงค์            อ.2/3
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564
การเปิดเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
แจ้งการเปิดเรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ป.2 - ป.6 ปีการศึกษา 2563
แจ้งกำหนดการประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2562 และการมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562
ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2562
เข้าค่ายปฏิบัติธรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกแม่บ้าน พ่อบ้าน
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน พ่อบ้าน
กำหนดการปิด - เปิดเรียน
กำหนดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากบัตรการกุศล
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กไทย
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับ ป.1
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
แจ้งกำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนประกาศเจตจำนงการบริหารโรงเรียน
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากบัตรการกุศล
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
ผลการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
แจ้งหยุดเรียนชั่วคราว(อ.1 - ป.6)
แจ้งหยุดเรียนชั่วคราว(อ.3 ขวบ)
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษา
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประกาศรายชื่อนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันวันภาษาไทย
ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กำหนดการปิดเรียนปีการศึกษา 2558 และเปิดเรียนปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น อ.3 ขวบ
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น อ.1 - ป.6
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลบัตรการกุศลเนื่องในวันเด็ก
แจ้งลำดับชุดการในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม