ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว16101 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จังหวัดชลบุรี

 

ช่ือเรื่องที่ศึกษา    รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว16101 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิยทยาศาสตร์  เรื่อง  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จังหวัดชลบุรี

ชื่อผู้ศึกษา           ศิรัศม์  ปั้นน้อย

                                        การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หน่วยการเรียนรู้  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว16101  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  จังหวัดชลบุรี  โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 1 ห้องเรียน  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผู้รายงานรับผิดชอบสอนได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 38 คน ใช้วิธีทดลองโดยให้ผู้เรียนศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น จำนวน 8 เล่ม ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลัง การศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ และให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t- test dependent แบบจับคู่ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่ผู้ราบงานสร้างขึ้น ใช้ค่าเฉลี่ยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการหาค่าระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

                                        ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่สร้างขี้นมีค่าเท่ากับ 83.09/82.98 ซึ่งประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว16101 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม วิทยาสาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การทดลองอยู่ในระดับมาก

         

 

 
สื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตป้องกันได้
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดี ชีวีปลอดโรคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการศึกษาการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหาร articleโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม