ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วการประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

     กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 ร่วมกับ สมศ. ได้จัดอบรมให้กับคณะครูสังกัดกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 ในการประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

การสอบ NT สำหรับชั้น ป.3

     โรงเรียนได้จัดสอบ NT เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา โดยประเมินใน 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

มอบรางวัลประกวดวาดภาพวันมาฆบูชา

     หลังจากที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ด้วยกิจกรรมเวียนเทียน และประกวดวาดภาพ ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ทางโรงเรียนได้ประกาศผล

โครงการคุณธรรมฯ กิจกรรมปฏิบัติธรรมตามแนวพระธุดงค์

     หลังจากค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียงที่จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี ผ่านพ้นไป ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมตามแนวพระธุดงค์

โครงการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

     วันพฤหัสบดีที่ 17  กุมภาพันธ์  2554  ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดโครงการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์ 1,250 รูป ในมณฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร ทางโรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดบ้านนา

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจประเมินร้านค้าจำหน่ายอาหารใน ร.ร.

     สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และนิสิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าตรวจประเมินร้านจำหน่ายอาหาร

โครงการเด็กไทยฉลาดคิด ตอน "เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ปี2"

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมชมการแสดง โครงการเด็กไทยฉลาดคิดฯ ที่จัดโดย รายการ Cartoon club

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2554

     วันพุธที่  2 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียนเพื่อเป็นคณะกรรมทำงานในปี 2554

การสอบ O-net สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2553

      วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนได้ดำเนินการสอบ O-net สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

หน้า 32/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม